Radon är en radioaktiv gas som finns naturligt i marken och kan läcka in i byggnader. Radon kan öka risken för lungcancer om man utsätts för det under längre tid.

För att upptäcka radon i ditt hem eller på din arbetsplats kan en radonmätning utföras. Det finns två typer av mätningar: kortsiktiga och långsiktiga. Kortsiktiga mätningar kan ta några dagar till veckor och ger en ögonblicksbild av radonhalterna i ditt hem eller arbetsplats. Långsiktiga mätningar kan ta flera månader och ger en mer representativ bild av radonhalterna över tid.

I Sverige förekommer radon naturligt i marken överallt och det är vanligt att gasen tränger in i bostäder och byggnader genom små otätheter i grund och mark. Även minimala otätheter kan vara tillräckliga för att orsaka höga radonhalter i inomhusluften.

Det finns flera olika sätt att utföra en radonmätning. Det vanligaste sättet är att använda en liten radondosa (radonmätare) som placeras i rummen som ska mätas. Dosan samlar in data om radonhalterna under mätperioden, och sedan skickas dosorna till ett laboratorium för att analyseras. Efter att analysen är klar får du ett resultat som visar hur mycket radon som fanns i luften under mätperioden.

Om radonhalterna i ditt hem eller på din arbetsplats är höga finns det åtgärder som kan vidtas för att minska exponeringen. Ett exempel är att förbättra ventilationen eftersom detta kan minska mängden radon som samlas i luften. En annan åtgärd kan vara att täta sprickor och hål i golvet och väggarna för att förhindra att radon tränger in i byggnaden.

Det är viktigt att regelbundet utföra radonmätningar i ditt hem eller på arbetsplatsen för att övervaka radonhalterna och vidta åtgärder om de är höga. Om du misstänker att du har höga radonhalter i ditt hem eller på din arbetsplats bör du kontakta en certifierad radoninspektör för att få råd om vilka åtgärder som kan vidtas för att minska exponeringen.

Relaterad information
Blåbetong
Radonmätning på arbetsplatsen