Att skydda ditt hem från osynliga faror som radon är avgörande för din och din familjs hälsa. Med cirka 500 lungcancerfall varje år i Sverige relaterade till radonexponering, är det viktigt att vara proaktiv och genomföra regelbundna radonmätningar. Vi erbjuder säkra och kostnadseffektiva lösningar för att mäta och minska radonhalten i ditt hem.

Den enda effektiva metoden för att upptäcka radon är genom mätning. I hus och allmänna lokaler är det rekommenderade riktvärdet för radonhalten 200 Bq/m3. Att exponeras för höga radonhalter under lång tid ökar risken för lungcancer. I Sverige är radon den näst vanligaste orsaken till lungcancer efter rökning, vilket gör det nödvändigt att agera för att säkerställa en radonfri livsmiljö.

Vi erbjuder ett bekvämt sätt att mäta radon med mätdosor från ett SWEDAC ackrediterat laboratorium. Genom att använda dessa dosor kan du självständigt och kostnadseffektivt genomföra radonmätningar och få tillförlitliga årsmedelvärden. Vår målsättning är att göra mätningen så enkel som möjligt för dig.

Radon kan tränga in i ditt hem från olika källor, inklusive marken, byggmaterial som blåbetong och hushållsvatten. Markradon är den primära källan och tränger in i huset genom otätheter i grundkonstruktionen. Blåbetong, som användes i byggnader mellan 1929 och 1975, innehåller radium och är en potentiell källa till radon. Radon i hushållsvattnet kan också utgöra ett problem, särskilt om du har en egenborrad brunn.

För att säkerställa pålitliga resultat bör radonmätningen genomföras under eldningssäsongen, från den 1 oktober till den 30 april, och pågå i minst två månader. Vi guidar dig genom processen:

  • Beställ mätdosor
  • Placera ut dosorna
  • Returnera dosorna för analys
  • Få resultat

I situationer med tidsbegränsningar, som vid husköp eller efter genomförda åtgärder, kan en korttidsmätning vara ett alternativ. Trots att resultaten endast är rådgivande ger det dig snabb insikt och kan vara ett utmärkt första steg för att bedöma radonhalten.

För radonhalter över 200 Bq/m3 är åtgärder nödvändiga. Vi erbjuder expertis för att identifiera källan och implementera effektiva åtgärder, inklusive förbättringar av ventilationssystemet och tätningsåtgärder beroende på källan. Att sanera ditt hem från radon är inte bara en hälsoåtgärd utan kan också öka värdet på din bostad. Med vårt fokus på säkerhet, tillförlitlighet och effektivitet, gör vi radonmätningen till en enkel och trygg process för dig. Beställ radonmätning idag och säkra din bostad från osynliga radonrisker.

Relaterad information:
Gammastrahlung